Pulhane Ltd.Şti.
Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
SARAYLAR
SARAYLAR

1985.12
Aynalıkavak Kasrı - Beylerbeyi Sarayı - Mili Saraylar Sempozyumu
Aynalıkavak Kasrı: Üç yüzyıl boyunca Haliç kıyılarını süsleyen ve bugün Aynalıkavak Kasrı olarak bilinen yapı, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Aynalıkavak Sarayı ya da Tersane Sarayı adıyla anılan yapılar grubundan günümüze ulaşabilen tek örnektir. Saray bütünü içinde yer alan ve Sultan III. Ahmet döneminde ( 1703 - 1730 ) yaptırıldığı sanılan Aynalıkavak Kasrı, Sultan III. Selim döneminde ( 1789 - 1807 ) yeniden düzenlenmiş, Sultan II. Mahmut döneminde de ( 1808 - 1839 ) değişikliklere uğrayarak bugünkü görünümünü almıştır. Deniz cephesinde iki, kara cephesinde tek katlı kütlesi ile geleneksel Osmanlı mimarlığının son ve en güzel örneklerinden biri olan Aynaiıkavak Kasrı bezeme açısından da çağının beğenisini en İyi biçimde yansıtır. Yapı, Arz Odasıyla, Divanhanesiyle, bu mekanların duvarlarını dolaşan yazıtlarıyla, alçı şebekeli pencereleriyle, III. Selim tuğralı ve batı yaklaşımlı İç bezemeleriyle 18. yüzyıl mimarlık yapıtları içinde özel bir yer tutarken, Osmanlı geleneğine uygun, sedir, mangal, kandil gibi öğeleriyle bugün yokolmuş bir yaşama biçiminin ilginç görünümlerini sergiler.
Beylerbeyi Sarayı: Hasbahçe diye anılan bu bölgede 16. yüzyıldan beri yapılmış olan birçok saraydan sonra şimdiki Beylerbeyi Sarayı 1865 yılında kullanıma açılmıştır. Saray binası haremlik ve selamlık olmak üzere iki bölümden meydana gelir. Yapının dış mimarisinde Barok unsurları görülmekle birlikte mekanların düzenlenmesinde Osmanlı örf ve adetlerine uyulmuştur. Üç katlı olan sarayın 6 salonu, 26 odası bulunmaktadır. Yapının tavanlarında daha çok gemi ile deniz manzaralı panolar bulunur. Yine duvar ve tavanda bulunan yazılar dikkate değer süslemelerdir. Saray yapısı dışında bahçe içerisinde Sarı Köşk, Mermer Köşk, Ahır Köşkleri ve Yalı Köşkleriyle bir servis binası bulunmaktadır.

1987.13
Küçüksu Kasrı - Ihlamur Kasrı - Milli Saraylar 1987
Küçüksu Kasrı: 17. yüzyılda eşsiz doğal güzellikleriyle ilgi çeken hasbahçenin deniz kıyısına. Sultan I. Mahmut iki katlı ahşap bir saray yaptırmış, bu yapı III. Selim ve II. Mahmut dönemlerinde onarılarak kullanılmış. Sultan Abdülmecit döneminde 1857 yılında eski yapı yıktırılarak yerine bugünkü yapı inşa ettirilmiştir. Bodrumu ile birlikte üç katlı olan Küçüksu kasrı, kabartmalarla süslü, hareketli deniz cephesinde, bu cepheye yaslanmış şadırvanlt küçük havuzunda ve merdivenlerinde çeşitli batılı süsleme motifleri kullanılmış, iç mekanları değerli eşyalar ve sanat eserleriyle bezenmiştir.
Ihlamur Kasrı: Sultan III. Ahmet döneminde ( 1703 -1730 ) hasbahçeye dönüştürülen Ihlamur Kasrı,
I. Abdülhamit ( 1774 -1789 ) ve III. Selim ( 1789 -1807 ) dönemlerindeki düzenlemelerden sonra 19. yüzyılın ilk yarısında Sultan Abdülmecit ( 1849 - 1855 ) zamanında bugünkü görünümünü almıştır. Döneminde yerli ve yabancı büyük devlet adamlarını konuk eden Ihlamur Kasrı, Merasim Köşkü ve Maiyet Kasrı adıyla anılan iki yapıdan oluşmaktadır.
Merasim Köşkü, ön cephesindeki barok çizgiler taşıyan merdiveni, ilginç kabartmalarıyla çarpıcı bir mimari görünüme sahiptir. Maiyet Kasrı ise dış süsleme açısından daha yalındır.

1988.15
Maslak Kasırları - Yıldız Şale Köşkü - Milli Saraylar 1988
Maslak Kasırları: Boğaziçi'nin Karadeniz'e açıldığı noktayı çok iyi görebilen bir konumda, doğal çevreyle bütünleşen bu yapılar grubu 19. yüzyıl sonu Osmanlı mimarisi ve süslemeciliğinin seçkin örneklerindendir. Kasr-ı Hüma­yun, Mabeyn-i Hümayun ve Limonluktu, Çadır Köşkü ve Paşalar Dairesi, bu yapılar grubundan ayakta kalabilenlerdir. Maslak Kasırları Osmanlı Padişahları tarafından av ve dinlenme amacıyla yaptırılan köşklerdir.
Yıldız Şale Köşkü: Diğer adıyla Merasim Köşkü olarak bilinen bu köşk İstanbul'da Yıldız Sarayı yapılar grubu içindedir. Yabancı devlet büyüklerinin ağırlanması amacıyla yaptırılmış olup iki ana binadan meydana gelmektedir. İlk bina 1889 yılında, ikinci bina ise 1898 yılında inşa edilmiştir. Geleneksel Osmanlı mimarisinin mekan anlayışına uygun olarak yapılan köşkün, geniş salonlarıyla birlikte toplam 50 odası bulunmaktadır.
100,- ETL değerli pulda Maslak Kasırlarından Kasr-ı Hümayun ( Padişah Köşkü ) ve 400,- ETL değerli pulda Yıldız Şale Köşkü'nün bir bölümü görüntülenmekted
ir.

2013.04

Yıldız Sarayı ( Saraylar )
Yıldız Sarayı, Beşiktaş Yıldız tepesinde Türk Osmanlı Saray mimarisinin en son örneğini teşkil eden yapı gruplarından oluşmuştur. Sarayın bulunduğu arazi, Kanuni Sultan Süleyman döneminden itibaren padişahlar tarafından av sahası olarak kullanılmıştır. 18. yy. sonunda, Sultan III.Selim (1789-1807) validesi Mihrişah Sultan için buraya bir kasır yaptırarak, bu kasra “Yıldız “ ismini vermiştir.
Genellikle yaz aylarında Yıldız Köşkü’ne oturmaya gelen Sultan Abdülaziz (1861-1876) ise, Balyan ailesi mimarlarına Büyük Mabeyn Köşkü’nü (1865) inşa ettirmiştir. Daha sonra da, dış bahçeye Malta ve Çadır Köşklerini, asıl saray kısmına Çit Kasrı’nı ekletmiştir.
Sarayın asıl yapılaşması, Sultan II.Abdülhamid'in (1876-1909) 33 yıllık saltanat devrinde gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde saraya, Yıldız Sarayı Hümayun-u ismi verilmiştir.


2014.05
Topkapı Sarayı ( Saraylar )
Topkapı Sarayı 400 yıla yakın bir zaman Osmanlı İmparatorluğunun yönetim merkezi ve ikametgahı olarak kullanılmış olup günümüze kalan sarayların en eskisi ve en genişidir. Fatih Sultan Mehmet tarafından 1465 yılında yapımına başlanılmış, kendisinden sonra gelen padişahların zaman içerisinde yaptırdıkları bazı ilavelerle genişletilmiş ve bu 19. yüzyıla kadar devam etmiştir.
Topkapı Sarayı, tarihi İstanbul üçgen yarımadasının en uç noktasında 5 km'yi bulan surlarla çevrili 700.000 metre karelik bir alanda yer alan sarayın bugünkü alanı 80.000 metre karedir.
Dolmabahçe Sarayının yaptırılması ile devletin idare merkezi Topkapı Sarayından Dolmabahçe Sarayına taşınmış ancak Saltanat Hazînesi, Mukaddes Emanetler, imparatorluk Arşivi muhafaza edilmiş ve bazı geleneksel tören ve kutlamaların yapıldığı saray olma Özelliğini taşımaya devam etmiştir.
Mustafa Kemal ATATÜRK'ün emriyle 3 Nisan 1924 tarihinde halkın ziyaretine açılmak üzere İstanbul Asar-ı Atika Müzeleri Müdürlüğüne bağlanan Topkapı Sarayı Hazine Kethüdalığı, ardından Hazine Müdüriyeti adıyla hizmet vermeye başlamış bugün ise Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü adıyla hizmet vermeye devam etmektedir.


2015.03
Dolmabahçe Sarayı ( Saraylar )
Dolmabahçe Sarayı, Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecid ( 1839 - 1861 ) tarafından yaptırılmıştır. İnşasına 13 Haziran 1843 tarihinde başlanan Saray, çevre duvarlarının tamamlanması ile birlikte 7 Haziran 1856 tarihinde kullanıma açılmıştır.
Tek çatı altında, 14.595 m² lik bir alana kurulan bu büyük yapı, Mâbeyn-i Hümâyûn ( Selâmlık ), Muâyede Salonu ( Tören Salonu ) ve Harem-i Hümâyûn adlarını taşıyan üç bölümden oluşur.
Dolmabahçe Sarayı, hizmete açıldığı 1856 yılından, halifeliğin kaldırıldığı 1924'e kadar Osmanlı Padişahları tarafından, 1927 - 1949 yılları arasında ise Cumhurbaşkanlığı Makamı olarak kullanılmıştır.
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1927 - 1938 yılları arasında İstanbul'daki çalışmalarında Dolmabahçe Sarayı'nı kullanmış ve burada vefat etmiştir. 1926 - 1984 yılları arasında protokol ve ziyarete kısmen açık olan Saray, 1984 yılından itibaren Müze - Saray olarak geziye açılmıştır.


2016.03
Saraylar - İshak Paşa Sarayı
Ağrı ili Doğubayazıt İlçesinde üç tarafı tamamen sarp, dik bir tepe üzerinde yer alan İshak Paşa Sarayı'mn harem taçkapısı üzerinde yer alan kitabede Hicri 1099 - Miladi 1784 yılında Çıldıroğullarından II. İshak Paşa tarafından yaptırıldığı bilgisi yer almaktadır.
Saraydan öte bir külliye özelliği gösteren İshak Paşa Sarayı, I.Avlu, Muhafız Koğuşlar, Zindan, II.Avlu, Hizmetli Odaları ve Zahire Ambarları, Selamlık ( Mabeyn ) Bölümü ( Cami - Divanhâne - Medrese Odaları ve Kütüphaneden oluşur. ), Türbe, Harem Bölümü
( Muayede Salonu - Mutfak - Hamam - Harem Odalarından oluşur. ) ve Hasbahçe olmak üzere dokuz bölümden oluşmaktadır.
Sarayın yapımında temel yapı malzemesi olarak çevrede bulunan oldukça zengin çeşitlilikteki taşlar kullanılmıştır. Taş malzeme dışında sınırlı miktarda ahşap, sıva ve harç ile taşların bağlantı elemanı veya pencere parmaklıklarında demir malzeme de kullanılmıştır.
Osmanlı mimarisinin en zengin örneklerinden biri olan sarayın süslemelerinde, yapıldığı dönemin moda beğenisi olan barok - rokoko gibi bazı batı etkiler, Kuzey Kafkasya ve Iran etkileri görülmektedir. Ancak, motiflerin temeline ve kompozisyon düzenlemelerine inildiğinde mimaride olduğu gibi süslemelerde de geleneksel Selçuklu sanatı etkileri ağır basmaktadır.

2017.06
Saraylar - Beylerbeyi Sarayı
İstanbul Boğazı'nın Anadolu Yakasında Üsküdar ilçesinde bulunan Beylerbeyi Sarayı, Osmanlı padişahlarının sayfiye mekânı ve yabancı devlet başkan ya da hükümdarlarının ağırlanacağı bir devlet konukevi olarak düşünülmüş ve devrin padişahı Sultan Abdülaziz'in isteği üzerine inşa edilmiştir. Saray'ın inşasına 6 Ağustos 1863 tarihinde başlanmış ve 21 Nisan 1865 Cuma günü, yapılan bir törenle resmen kullanıma açılmıştır.
Batı ve Doğu üsluplarının karıştırılması ile inşa edilen Beylerbeyi Sarayı, Harem ve Mabeyn bölümleri ile Türk evi plan özelliğini taşımaktadır. Beylerbeyi Sarayı'nı inşa ettiren Sultan Abdülaziz'm denize olan tutkunluğu nedeni ile Saray'ın tavanlarındaki bazı çerçeve ve kartuşların içinde deniz ve gemi temaları işlenmiştir, hatta Sultan Abdülaziz, ressamlara fikir vermesi için deniz ve gemi temalarını içeren desenler çizmiştir.
Beylerbeyi Sarayı, Sultan Abdülaziz tarafından, yazlık saray olarak kullanılmıştır. Saray, Sultan Abdülaziz ve II. Abdülhamid'in saltanat yıllarında yabancı devlet hükümdar ya da başkanlarının resmi ziyaretlerinde kendilerine tahsis edilmeye başlanmasıyla beraber, devlet konukevi işlevi kazanmıştır.© Pulhane Ltd.Şti.