Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
PTT Müdürlüğünce 2020 Yılınının ( 1. ) ilk serisi olarak dolaşıma sunulmuştur.
Seri Numarası: 1313
2020.01
Millî Egemenliğin 100. Yılı
2020-01-B01
4461-Blok 210
İsfila Blok Pul no: 207,
Pul no: Verilmemiş

2020-01-B02
4462-Blok 211
İsfila Blok Pul no: 208,
Pul no: Verilmemiş

Ön yüzüne Seri Numarası basılan ( 44. ) Bloktur.
Seri Numarası Pulun Dışında

Sunum:
28.01.2020 tarihinde Millî Egemenliğin 100. Yılı  konulu 2,40 TL bedelli Anma Bloğu, söz konusu bloğa ait İlk Gün Zarfı 4,00 TL bedelli, ile ayyıldız perforajlı ve lak uygulamalı Seri Numaralı Pullu Anma Bloğu 5,50 TL bedelle PTT İşyerlerinde, www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunulmuştur.

Sirkeci PTT Merkez Müdürlüğü/İSTANBUL ve Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Küçük Ayasofya Sultanahmet Parkı No:2 Fatih/İSTANBUL  adreslerinde,
MİLLİ EGEMENLİĞİN 100. YILI İSTANBUL 28.01.2020
ibareli İlk Gün Damgası kullandırılmıştır.

Anma Blok Pul Değeri: 2,40 TL ( Ay yıldız perforaj kullanılarak hazırlanan tek değerli blok )
1 Dolar = 5,9530 TL / 0,4032 $, 1 Euro = 6,5585 TL / 0,3659 €
Çıkış Tarihi: 28.01.2020, Son Satış Tarihi: Tükeninceye kadar.
Basım Adedi: 100.000 adet Anma Bloğu, 1 puldan oluşan blok seri.
Bloğun Boyutu: 92 × 47 mm. Pulun Boyutu: 78 × 31 mm. Dantel:
Baskı Yöntemi: Dijital Baskı
Basımevi: PTT Matbaası - Ankara
Grafik Tasarım: Irmak Çam

Seri Numaralı Anma Blok Pul Değeri : 5,50 TL / 0,9239 $ / 0,8386 €
( Ay yıldız perforaj kullanılarak hazırlanan lak baskı uygulamalı tek değerli blok, Seri numarası Pulun dışında )
Başım Adedi: 20.000 adet Anma Bloğu, seri numaralı 1 puldan oluşan blok seri.
Bloğun Boyutu: 64 × 84 mm. Pulun Boyutu: 52 × 70 mm. Dantel:
Baskı Yöntemi: Dijital Baskı
Basımevi: PTT Matbaası - Ankara
Grafik Tasarım: Sergin Berkay Çavuşoğlu

Seri Numarası: 1313
PTT Kodu: 1001-419, PTT Sayfa: 1299
Konu: Millî Egemenliğin 100. Yılı

Ulusal Bağımsızlık Savaşı'nın örgütlenme aşamasında toplanan Erzurum ve Sivas Kongrelerinde on altı kişilik bir Heyet-i Temsiliye oluşturulmuş ve "Heyet-i Temsiliye vatanın heyet-i umumiyesini temsil eder" şeklinde alınan karar doğrultusunda yetkileri bütün ülke için geçerli hale getirilmiştir. Osmanlı Meclis-i Mebûsanı'na alternatif olarak kurulan Heyet-i Temsiliye, Ulusal Bağımsızlık Savaşı'nın başlatılması ve millî iradeye dayanan yeni bir meclisin kurulmasında son derece aktif rol oynamıştır.
Sivas Kongresi'nden sonra Heyet-i Temsiliye, İstanbul Hükümetine kongre kararlarını kabul ettirmek ve Mebusan Meclisi'nin bir an evvel toplanması için çalışmalara başlamıştır. Temsil Heyeti'nin yoğun baskıları sonucu 30 Eylül 1919'da Damat Ferit Paşa Hükümeti istifa etmiş ve Padişah Vahdettin yeni hükümeti kurmakla Ali Rıza Paşa'yı görevlendirmiştir. Ali Rıza Paşa Hükümeti ile Heyet-i Temsiliye arasında 20-22 Ekim 1919'da bir görüşme gerçekleşmiştir. "Amasya Görüşmesi" olarak bilinen bu toplantıda İstanbul Hükümeti, Anadolu'daki mücadeleyi yasa dışı bir oluşum olarak görmekten vazgeçmiş ve meşru bir hareket olarak tanımak zorunda kalmıştır. Heyet-i Temsiliye için siyasal bir başarı olan bu görüşmede, taraflar Osmanlı Mebusan Meclisi'nin biran evvel açılması konusunda görüş birliğine varmışlardır.
Seçimlerin yapılmasıyla birlikte son Osmanlı Mebusan Meclisi, 12 Ocak 1920'de İstanbul'da toplanmıştır. Ankara'da Temsil Heyeti Başkanı Mustafa Kemal Paşa tarafından hazırlanan ve bağımsız bir Türk Devleti'nin kuruluş prensipleri olarak kaleme alınan Misak-ı Millî, 28 Ocak 1920'de kabul edilmiştir. "Toprak Bütünlüğü" ve "Tam Bağımsızlık" ilkeleri üzerine inşa edilen ve 17 Şubat 1920'de dünyaya ilan edilen Misak-ı Millî, Türk vatanının sınırlarını belirleyerek, Türk ulusunun asgari isteklerini tüm dünyaya duyurmuştur.
Misak-ı Millî'nin ilanı ve buna tepki gösteren İtilaf Devletleri'nin İstanbul'u 16 Mart 1920'de resmen işgal etmeleri ile Kurtuluş Savaşı'nda yeni bir dönem başlamıştır. Mustafa Kemal Paşa 19 Mart 1920'de illere, bağımsız sancaklara ve kolordu komutanlarına bir bildiri yayınlayarak ulusun işlerini yürütmek ve denetlemek üzere Ankara'da olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin toplanacağını ifade etmiş ve seçimlerin on beş gün içerisinde yapılmasını, mebusların Ankara'ya gelmelerini ve baskına uğrayan Osmanlı Mebusan Meclisi üyelerinden gelebilecek olanların da yeni meclise katılmalarını istemiştir.
Ankara'da bulunan Heyet-i Temsiliye üyeleri, İstanbul'dan kaçarak Ankara'ya gelen ve yeni seçilen mebusların katılımıyla 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır.
İlk toplantıda Meclis başkanı olarak Mustafa Kemal Paşa seçilmiştir. Yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kendinde toplayarak, "Kuvvetler Birliği" esaslarına göre kurulmuş olan Birinci TBMM, daha ilk günden itibaren kendisini kurucu bir meclis olarak görmüş, yeni bir devlet kurmanın bütün gereklerini adım adım gerçekleştirmiştir. Bu bağlamda 3 Mayıs 1920'de on bir kişilik "Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti" kurulmuştur. Meclisin 29 Ekim 1923 yılına kadar sürdürdüğü çalışma sistemi "Meclis Hükümet Sistemi" olarak adlandırılmaktadır. Bu hükümet, ulusal birliği sağlamak, işgalcilere ve İstanbul Hükümeti ile padişahın yıkıcı etkilerine karşı mücadele edebilmek için bütün yetkileri elinde toplamıştır.
Diğer taraftan Anadolu'da 1919 yılından itibaren ayaklanmalar başlamıştır. Önceleri Heyet-i Temsiliye ve Kuva-yı Millîye'ye karşı Anadolu'da çıkan ayaklanmalar, TBMM'nin açılmasından sonra bu kurumun varlığını ortadan kaldırmaya dönük olarak devam etmiştir. Ayaklanmaları bastırmak ve asker kaçaklarını önlemek amacıyla İstiklâl Mahkemeleri kurulmuştur.
Misak-ı Millî'nin ilanı ve TBMM'nin açılışının ardından Osmanlı Devleti, İtilaf Devletleri ile masaya oturup 10 Ağustos 1920'de Sevr Barış Anlaşmasînı imzalamıştır. Osmanlı tarihinin kara lekesi olan bu antlaşma ile Osmanlı Devleti tarih sahnesinden silindiği gibi Türk topraklarının paylaşılmasıyla ilgili projelerde de son aşamaya gelinmiştir. Birinci Dünya Savaşı sonrasında imzalanan antlaşmaların en ağırı olarak nitelendirilen bu antlaşma ile İtilaf devletleri, Misak-ı Millî'de yer alan ilkeleri tanımadıklarını açıkça ortaya koymuşlardır. Ancak Sevr Antlaşması, hem hukuken ve hem de fiilen ölü doğmuş bir antlaşmadır. Çünkü herhangi bir parlamento onayından ve Türk ulusunun direnişi karşısında uygulama safhasına geçememiştir. Ankara'nın bu antlaşmaya tepkisi çok sert olmuş ve bu antlaşmayı imzalayan Osmanlı devlet adamlarını vatan haini ilan ederek vatandaşlıktan çıkarmıştır. Bunların dışında TBMM, 7 Haziran 1920'de kabul ettiği yasa ile 16 Mart 1920'den sonra, TBMM onayı olmaksızın İstanbul Hükümetince yapılmış ve yapılacak olan hertürlü antlaşmayı geçersiz saymıştır.
Yaşanan bu siyası ortamda dağınık bir halde bulunan Kuva-yı Millîye'yi düzenli ordu birlikleri haline getiren yeni Türk Devleti, savaşı Doğu'da başlatmıştır. Sevr Antlaşması sonrası özellikle Ingilizlerin kışkırtmalarıyla saldırıya geçen Ermeniler, Oltu, Kars ve Sarıkamış'ı ele geçirmişlerdir.
Bölgede yaşanan zulüm ve katliamlar, düzenli ordunun harekete geçmesine neden olmuştur. Kazım Karabekir Paşa'nın komutasındaki Türk birlikleri karşısında tutunamayan Ermeniler, barış istemek zorunda kalmışlardır. İki taraf arasında 2-3 Aralık 1920'de "Gümrü Barış Anlaşması" imzalanmıştır. Bu antlaşma TBMM Hükümetinin ilk siyasi anlaşması olup ilk kez bir siyasi belgede Türkiye adı kullanılmıştır. Bunun yanı sıra bu antlaşma Sevr Antlaşmasına vurulan ilk darbedir. Ermeniler, Sevr ile kazandıkları haklarından kendi istekleriyle vazgeçmişlerdir.

PTT AŞ tarafından, kurtuluş hareketinin tüm Anadolu coğrafyasına yayılmasında ve tam bağımsız yeni Türk Devleti'nin kurulması sürecinde atılan adımların anısına Millî Egemenliğin 100. Yılı konulu ayyıldız perforajlı tek değerli BLOK PUL, ayyıldız perforajlı ve lak uygulamalı seri numaralı BLOK PUL ile ilk gün zarfı 28.01.2020 tarihinde dolaşıma sunulmuştur.
Tek Değerli Blok Pulda kullanılan mataryeller:
Pulda kullanılan Misak-ı Millî metni ( ATA-ZB-Kutu-23-Gömlek-50-Belge Nu-50-6 ) Genelkurmay ATAŞE Daire Başkanlığı arşivinden, Gümrü Antlaşması metni Dışişleri Bakanlığı arşivinden, saat Anıtkabir Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesinden, Gümrü Antlaşmasının imzalandığı kalem Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsünden, dürbün Millî Mücadele dönemine ait olup Kayseri Lisesi Millî Mücadele Müzesinden, telgraf makinası İstanbul PTT Müzesinden temin edilmiştir.
Lak Uygulamalı Seri Numaralı Blok Pul Kullanılan Metin:
Pulda kullanılan Misak-ı Milli metni Genelkurmay ATAŞE Daire Başkanlığı arşivinden temin edilmiştir. ( ATA-ZB Kutu: 23 Gömlek: 50 Belge Numarası: 50-6(7-10) )

Konu ile ilgili diğer pulları görmek isterseniz Tıklayınız ( Milli Mücadelenin 100. kutlamaları ).
İlk Gün Zarfı ile İlk Gün Damgası
İlk Gün Damgalı Zarfın Dolaşıma sunulduğu günkü değeri, 4,00 TL dir.
Üretim Adedi: 2.500 Adet
Zarfın Boyutu: 210 × 140 mm.
Grafik Tasarım: Irmak Çam


2020.01
Seri no: 1313

Seri numaralı Blokların PTT tarafından İlk Gün Zarfı yapılmıyor,
Özel kişiler tarafından yapılan zarflara İlk Gün Damgası Basılıyor.2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.