Pulhane Ltd.Şti.
Pulun Osmanlıda Doğduğu 19. Yüzyıl ortalarında Üsküdar'dan İstanbul
Sitemde Google
1984.05 - 1985.07 - 1986.06 -1987.0916 Türk Devleti - 1
Büyük Hun İmparatorluğu:
Mete Han tarafından dağınık Türk boyları bir bayrak altında toplanarak M.Ö. 204 yılında kurulmuştur. Kuzeyde Sibirya, güneyde Tibet, doğuda Büyük Okyanus, Batıda Hazar Denizi olmak üzere 18.000.000 km² lik bir yerleşim alanında hüküm sürmüştür. Göçebe olarak yaşayan Hun'lar Gök Tanrıya inanırlardı. Keçe ve deri işleme sanatında, dokumacılıkta, gümüş ve demir işletmeciliğinde ilerlemişlerdi. 58 yılında bölünerek iki ayrı imparatorluk haline gelmişlerdir.
Batı Hun İmparatorluğu: 48 Yılında Panu tarafından kurulmuştur ve Avrupa'ya göçler nedeniyle 216 yılında son bulmuştur.
Avrupa Hun İmparatorluğu: 375 yılında Muncu, Oktar, Rua ve Aybars adlı 4 kardeş tarafından kurulmuştur. İmparatorluğun en parlak dönemi 445 yılında imparator olan Attila zamanıdır. Onun zamanında Avrupa'da birçok fetihler yapılmıştır. 454 de Attila'nın ölümünden bir sene sonra Avrupa Hun İmparatorluğu çökmüştür. Sosyal yaşantı Büyük Hunlarınki gibidir. Dinleri Şaman dinidir.
Mimaride ve altın, gümüş işlemeciliğinde ilerlemişlerdir.
Ak Hun İmparatorluğu: 420 de Akşunvar tarafından kurulmuştur. Hüküm sürdükleri alan Kuzey Hindistan'ın yarısı, Afganistan ve Türkistan'ın bir bölümünü kapsar. Yüzölçümü 3.500.000 km² dir. 562 yılında Göktürkler'e katılmışlardır.
16 Türk Devleti - 2
Göktürk İmparatorluğu: Göktürk İmparatorluğu tarihte ilk defa Türk adı kullanılarak 552 yılında Bumin Kağan tarafından kurulmuştur. Başkentleri Ötüken olup, Orhun Türk alfabesini kul­lanmışlardır. Tarih bilimi bakımından, çok büyük önemi olan Göktürk Kitabeleri ( Orhun Yazıtları ) en büyük hükümdarlarından Bilge Kağan tarafından diktirilmiştir. Göktürk İmparatorluğu 743 yılında Uygur, Karluk ve Basmil Devletleri birliği tarafından yıkılmıştır.
Avar İmparatorluğu: 565 yılında, Orta Avrupa'da Bayan Kağan tarafından kurulmuştur. İmparatorluğun başkenti Orta Macaristan'da bulunmaktaydı. Orhun alfabesini kullanan Avarlar din olarak Gök Tanrı inancını benimsemişlerdir. Zamanlarında dünya altın mevcudunun 2/3 sine sahip olacak kadar altın bakımından zengin olan Avarlar yaptıkları altın ve gümüşten süs eşyalarıyla ün kazanmışlardır. 238 yıl yaşayan İmparatorluk üst üste yapılan savaşlar sonucu eski kuvvetini kaybederek Franklar tarafından 803 yılında ortadan kaldırılmıştır.
Hazar İmparatorluğu: Hazarlar 651 yılında Kırım ile Hazar De­nizi arasındaki bölgede 332 yıl süren bir imparatorluk kurmuşlardır. Başkentleri İtil ( Bugünkü Volga ) nehrinin Hazar Denizi'ne döküldüğü yerde İtil ( Han Balıg ) kentidir. Orhun alfabesi yanında başka alfabeler de kullanmışlardır. Dini tolerans tam anlamıyla yürürlükte tutulduğundan Hazarlar arasında Müslümanlık ile birlikte başka dinler de çok yayılmıştır. Ticaret yollarının kavşak noktasında yerleşik bir bir toplum olarak yaşayan Hazarlar savaşçı oldukları kadar ticari devlet olarak da tarihte ün yapmışlardır. Araplar ve Normanlarla mücadele eden Hazar İmparatorluğu 983 yılında yıkılmıştır.
Uygur Devleti: Uygur Devleti 744 yılında kurulmuştur. 1335 yılına kadar egemenliğini korumuştur. En önemli hükümdar Kutlug Kül Bilge Kağandır. Göktürk alfabesini ve 14 harfli Uygur alfabesini kullanmışlardır. Uygurlar önceleri Şaman dinine inanıyorlarken sonra Mani dinini kabul etmişlerdir. Uygurlar yerleşik düzene geçtikten sonra ekonomi, tarım ve ticarette büyük ilerlemeler kaydetmişlerdir. Yollar ve su kanalları açmış, birçok mimari eser bırakmışlardır. Dokumacılıkta çok ileri giden Uygurlar Çin dahil Asya'nın her yerine kumaş ihraç etmişlerdir. 1335 yılında Moğol İmparatorluğu'na katılmıştır
Pulların konusu ile ilgili bilgiler Prof. Dr. Bahattin ögel ve Prof. Dr. Nejat Diyarbekirli'den sağlanmıştır.

16 Türk Devleti - 3
Karahanlılar Devleti ( 840 - 1212 ): Kurucusu Bilge Kül Kadır Han'dır. Asya'da Hotan'dan Ceyhun nehrine kadar uzanan topraklar üzerinde hüküm süren Karahanlılar, ilk Müslüman Türk Devletidir. Başkenti Kaşgar'dır. Uygur kültürünü İslam kültürü ile birleştiren Karahanlıların yazı dili Türkçe ve Arapça idi. Karahanlılar Devleti kardeş kavgaları yüzünden ikiye ayrıldıktan sonra, Doğu kolu 1211'de MoğolIar, Batı kolu 1212'de Harezmşahlar tarafından yıkılmıştır.
Gazneliler Devleti ( 963 - 1183 ): Kurucusu Alp Tekin'dir. Bugünkü İran, Afganistan, Pakistan ve Hindistan'ın kuzeyinde hüküm sürmüş Türk - İslam devletidir. Başkenti Gazne'dir. Türk - İslam Kültürü hâkim olan Gaznelilerde yazı dili Türkçe, Arapça ve Farsça idi. İslamiyetin Hindistan'a girişi Gaznelilerin yardımı ile olmuştur. 1040 yılında Dandanakan savaşında Selçuklular'a yenildikten sonra zayıflamaya başlayan Gazneliler, Afgan yerlilerinden Gurlular tarafından yıkılmıştır.
Büyük Selçuklu Devleti ( 1040 - 1157 ): Kurucusu, Oğuzların Kınık Boyundan Selçuk Bey'dir. Doğu Türkistan'dan ve Aral gölü bozkırlarından, indus nehri ve Hind Okyanusu sahillerine Kafkaslar'a Anadolu'da Boğaziçine, Ege kıyılarına, Mısır'a, Hicaz'a, Yemen'e ve Aden'e kadar olan topraklar üzerinde hüküm sürmüş Büyük Türk - İslam Devletidir. Başkentleri Cend ve daha sonra Rey'dir. Türk - İslam Kültürünün hakim olduğu Selçuklularda yazı dili, Türkçe, Arapça ve Farsça idi. Dünyanın ilk üniversitesi sayılan Nizamiye Medresesi ünlü hükümdar Sultan Alparslan'ın emriyle Bağdat'ta kurulmuştur. Büyük Selçuklu Devleti, 1092 yılında Sultan Melikşah'ın ölümüyle 4'e ayrılmış, Devletin devamı sayılan Irak - Horasan Selçukluları Sultan Sencer'in ölümünden ( 1157 ) sonra Harezmşahlar tarafından yıkılmıştır.
Harezmşahlar Devleti ( 1157 - 1231 ): Kurucusu, Muhammed Harezmşah'tır. Bugünkü, İran, Güney Kafkasya, Dağıstan, Umman, Afganistan, Maveraünnehir, Harezm, Balkaş ve Aral Gölü'nun bulunduğu topraklarda hüküm sürmüş Türk - İslam Devletidir. Başkenti Gürgenç'tir. Türk - İslam kültürünün hakim olduğu Harezmşahlar da yazı dili Türkçe, Arapça ve Farsça idi. Harezmşahlar Devleti iç siyasi çekişmeleri yüzünden zayıflayarak sonunda Cengiz Han tarafından yıkılmıştır. ( 1231 )

16 Türk Devleti - 4
Altınordu Devleti ( 1227 - 1502 ): Kurucusu Cengiz Han’ın torunlarından Batu Han’dır. Batu Han tarafından fethedilen bugünkü Polonya’ya kadar Karadeniz'in kuzeyi, Batı Sibirya ve Kuzey Türkistan kendi idaresine verilmiş ve sonradan Altınordu adını almıştır. Başkenti Saray’dır. Halkının çoğunluğu Müslüman olan Altınordu Devleti Berke Han’ın Müslüman olmasıyla tam bir Türk İslam Devleti sıfatını kazanmıştır. Berdibek Han’ın ölümünden sonra hanlar arasında karışıklıkların çıkması ve Timur’la yapılan savaşlarda da üst üste yenilmeleri Altınordu Devleti’nin zayıflamasına neden olmuş, bu durumdan yararlanan Ruslar istila ederek ortadan kaldırmıştır.
Büyük Timur İmparatorluğu ( 1368 - 1507 ): Kurucusu Timur’dur. Çağatay Hükümdarı Kutluğ Timur Han, Timur’u hizmetine alarak tümen beyi yaptı. Elinde kuvvet bulunan Timur, beyler arasındaki anlaşmazlıklardan faydalanarak Belh şehrinde bağımsızlığını ilan etti. Timur, devleti Volga'dan Hindistan’da Ganj Nehrine, Tanrı Dağlarından İzmir ve Şam’a kadar genişleterek büyük bir imparatorluk haline getirmiştir. İlk başkenti Semerkant olup, daha sonra Herat olmuştur. Timur’un ölümüyle ( 1405 ) İmparatorluk oğulları arasında paylaşıldı. Büyük Timur İmparatorluğu kardeşler arasındaki taht kavgaları yüzünden zayıflamaya başlamış, bu durumdan faydalanan yine bir Türk olan Özbek Hükümdarı Şibani Muhammed tarafından yıkılmıştır.
Babür İmparatorluğu ( 1526 - 1858 ): Kurucusu Timur oğullarından Babür Şah’tır. Semerkant'ta tahta çıkan Babür Şah, Cengiz soyundan Muhammed Şibani Han tarafından atalarının yurdundan kovulunca Kabil’i başkent yaparak Afganistan’da hükümdarlığını İlan etti. 1528 de Kuzey Hindistan’ın fethini tamamlayarak, kendi adıyla anılan Türk - İslam İmparatorluğunu kurmuş oldu. Timur oğullarının kurduğu en son Türk Devleti olan Babür İmparatorluğuna Hindistan’ı işgal eden İngilizler tarafından son verildi.
Osmanlı İmparatorluğu ( 1299 - 1923 ): Tarihte kurulan en büyük Türk - İslâm Devletidir. Kurucusu, Oğuzların Kayı Boyundan Osman Gazi'dir. İlk başkenti Söğüt olup, daha sonra Bursa, Edirne ve İstanbul olmuştur. 1453 yılında Fatih’in İstanbul’u fethinden sonra Osmanlı Devleti hızla büyümeye başladı, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman zamanında, Anadolu'nun tamamının fethedilmesiyle birlikte Irak, Suriye, Filistin, Arabistan, Mısır, Trablusgarp, Tunus, Cezayir, Kafkasya, Kırım, Eflak, Buğdan, Erdel, Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan ile Ege ve Akdeniz’deki tüm adalar Osmanlı topraklarına katılarak büyük bir imparatorluk haline geldi. 1799 da 2. Viyana kuşatması sonunda uğranılan bozgunla gerileme devri başladı. 2. Abdülhamid devrinde başlayan toprak kayıpları, 2. Meşrutiyet'te ve Balkanlardaki yenilgiyle daha da arttı. 1. Dünya Savaşı’na girmesiyle de Osmanlı İmparatorluğu tamamen parçalandı. Atatürk Kurtuluş Savaşı’nı başlatarak Anadolu’yu kurtardı, yıkılan Osmanlı İmparatorluğunun yerine bugünkü son bağımsız Türk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetini kurdu.2004 Yılı sonuna kadarki Değerler ETL olarak.
2005 Yılı Başından 2008 Yılı sonuna kadarki Değerler YTL olarak.
2009 Yılı Başından sonraki Değerler TL olarak Değerlendirilmelidir.
ETL=Eski TL, YTL=Yeni TL
Değerli Pul Severler ve Biriktirenler
Son 5 Senenin Pulları genellikle
PTT'nin
www.filateli.gov.tr
sitesinde bulunmaktadır.
üzerlerindeki Değerden satılmaktadır.
Lütfen bu siteye bakmadan pul almayınız.

Bu Sitede Bulacaklarınız;

1. Pulların resimlerini,
2. PTT'nin sunuş biçimini,
3. Pulların çıkış tarihindeki Dolar ve Euro değerini ve ebatlarını,
4. Pulun İlk Gün Zarfının resmini ve İlk Gün Damgasını,
5. PTT'nin çıkardığı Özel Gün Zarflarının resmini ve Özel Gün Damgasını,
6. PTT Özel Günler için kullandığı Özel Tarih Damgalarını ve Damgalanmış Zarfları,
7. PTT'nin Pul Baskılı Posta Kartlarının resmini,
8. PTT'nin Maksimum Kartlarının resmini,
9. PTT'nin Posta Kartlarının resmini,
10. Pul portföylerinin resimlerini,
11. Yılların Listelerini,


© Pulhane Ltd.?ti.